Bescherming persoonsgegevens

Privacy document 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO*. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Op grond van de geldende wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U heeft onder andere het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten verwijzingen of laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, naar u of naar een ander toe te zenden.
Ik doe wat in mijn vermogen ligt om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.


Gegevens in het dossier:
       –   NAW / telefoonnummer
       –   Email: alleen gebruikt voor het versturen van een herinnering voor uw afspraak en/of factuur.
       –   Geboorte datum
       –   Geslacht
       –   Huisarts
       –   Medische gegevens, verkregen middels een anamnese formulier, onderzoek en behandeling.
       –   Foto’s of verwijzingen door huisarts of andere therapeut.


Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard in een speciaal softwareprogramma, genaamd “DiAd”. Het programma is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelings- overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Bij ziekte of overlijden worden alle dossiers overgedragen aan mijn collega Annie Hoekstra – Koeperus, Schoterlandseweg 98, 8413 NE Oudehorne. www.massagepraktijkhoekstra.nl

​Privacy op de zorg nota.
Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u of ik deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, zoals; Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, de datum van behandeling, een korte omschrijving van de
behandeling, zoals Neuromusculaire therapie, en de kosten van het consult.

*WBGO = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Klacht en tuchtrecht wet

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners op een goede en zorgvuldige manier met klachten van cliënten omgaan, bestaat per 1 januari 2017  één wet: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Documenteren

Elke zorgaanbieder is vanaf 1 januari 2017 verplicht om zorgklachten met cliënten te bespreken, en op te nemen in een dossier.

U kunt terecht bij

Als het tot een conflict komt is het van belang dat we dat samen proberen op te lossen.

Lukt dit niet dan kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging: de NVST of bij de NMTN.